VČAS - velkoobchod průmyslovým zbožím
Uživatel nepřihlášen
PŘIHLÁSIT SE
Vyhledat:

Všeobecné obchodní podmínky
společnosti Včas s.r.o.

I.

Tyto obchodní podmínky platí na dobu neurčitou.

II.

Prodávající se zavazuje umožnit kupujícímu plné využití softwaru " Elektronický objednávkový systém VČAS " ( dále jen ELOS ) který je majetkem prodávající společnosti a je chráněn autorským právem. Uvedený software si kupující nainstaluje do svého PC ( počítačové soustavy ) sám, nebo mu na výzvu instalaci zajistí prodávající. Každý uživatel ELOSu obdrží od prodávající návod k užívání tohoto systému.

Pro přístup do softwaru ELOS, poskytne prodávající kupujícímu po uzavření této smlouvy uživatelské heslo a zavede do systému jeho IČ jako uživatelské jméno, potřebný k identifikaci v programu ELOS.

III.

Kupující souhlasí s tím, že ELOS, který je majetkem prodávající firmy a je chráněn autorským právem, nebude kopírovat, využívat v rozporu s jeho technickým určením a bude jej podle svých možností chránit před zneužitím třetími osobami.

Od převzetí uživatelského hesla zajistí kupující jeho plnou ochranu, zejména před zneužitím třetí osobou a zavazuje se, uhradit prodávajícímu veškeré prokázané škody, které by majiteli ELOSu vznikly neplněním ujednání o ochraně uživatelského hesla. Současně souhlasí s tím, aby IČ kupujícího bylo zavedeno do systému ELOS jako uživatelské jméno.

Prodávající zajistí po obdržení objednávky a jejím potvrzení prostřednictvím systému ELOS dodání zboží dle obchodních podmínek, které tvoří přílohu této smlouvy a jsou obchodním partnerům k dispozici na internetových stránkách firmy VČAS.

Smluvní strany se dohodly, že objednávku vyhotovenou prostřednictvím ELOSu považují obě strany za závaznou. Kupující je oprávněn svou objednávku stornovat jen výjimečně a to před jejím potvrzením prodávajícím, nejpozději však do tří hodin od jejího vložení do ELOSu. V takovém případě se prodávající zavazuje objednávku stornovat a neúčtovat kupujícímu žádné náklady ani stornovací poplatky.

Prodávající potvrdí neprodleně prostřednictvím ELOSu kupujícímu dostupnost objednaného zboží na skladě v požadovaném množství a kvalitě ve smyslu objednávky. Od doručení potvrzení objednávky je požadavek kupujícího neodvolatelný a kupující je povinen zboží odebrat za dohodnutou cenu.

IV.

Prodávající a kupující prohlašují, že obchodní podmínky platné pro obchodní vztahy firmy VČAS s.r.o. s odběrateli považují za oboustranně závazné a budou se jimi řídit po celou dobu smluvního vztahu.

Prodávající se zavazuje, že žádným způsobem nevyužije informace obchodního charakteru, které mu dal kupující k dispozici.

Kupující se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech o nichž se dozvěděl při využívání ELOSu.

Nákupní řád
Doprava
Zákaznický servis
Obchodní podmínky pro ELOS

 Zpět

 
VČAS - velkoobchod průmyslovým zbožím